Hymne

Hymne Universitas Katolik Widya Mandala Madiun adalah: “Hymne Widya Mandala”.

 

 

hymne